Entrades

Informe vides i drets de la infància i l’adolescència

L’Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat és un programa municipal impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament que vol ser un instrument  per sistematitzar, monitoritzar, diagnosticar, estudiar i informar sobre la situació i el benestar dels infants i adolescents de la ciutat. En el seu informe final, que podeu consultar i descarregar aquí, podreu consultar totes les dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018. En aquest post indiquem només un resumen de les més significatives:

Context sociodemogràfic

La població 0-17 ha crescut un 7%  i té avui 15.306 infants i adolescents més que fa una dècada. Tot i amb això, les projeccions per a l’any 2026 són d’un lleuger decreixement. Es calcula que el pes relatiu passi del 15,1% actual al 14,5%. El 49% són nenes i noies, i el 51% són nens i nois.

Educació

L’escolarització de la petita infància: en la darrera dècada ha crescut 19 punts percentuals  i actualment  4 de cada 10 nadons i infants menors de 3 anys de la ciutat estan escolaritzats, situant Barcelona  6 punts  per sobre de Catalunya.

Els resultats escolars en competències bàsiques i graduació: Barcelona té desigualtats territorials significatives tant en els assoliments de competències bàsiques a primària i a secundària com en les taxes de graduació. En les taxes de graduació la disparitat entre els extrems els trobem entre Gràcia i Ciutat Vella i és de 16 punts (96% i  80% respectivament)

Educació secundària postobligatòria: es manté la preferència pel batxillerat (65%), tot i l’important increment del pes de l’FP en la darrera dècada amb  7 punts percentuals  (del 28% al 35%).

Benestar subjectiu en l’entorn escolar: 4 de cada 10 nens i nenes de 10 a 12 anys expressen no estar prou satisfets amb la seva vida d’estudiant i 3 de cada 10 no ho estan prou amb els aprenentatges escolars.

Salut

Satisfacció amb la salut: globalment molt ben valorat tant pels infants entre 10 i 12 anys (85%) com pels adolescents entre 13 i 19 anys (63%).

Hàbits saludables de descans, alimentació i exercici: en tots tres aspectes les millores són necessàries perquè els indicadors estan molt per sota dels hàbits recomanats.

Sobrepès i obesitat: 4 de cada 10 infants estan per sobre del pes adequat a la seva edat i 3 de cada 10 ho estan en l’adolescència.

Satisfacció amb el cos: 1 de cada 3 infants de 10 a 12 anys i un 44% dels i les adolescents no es mostren prou satisfets amb el seu cos. Les nenes i noies  es mostren molt més insatisfetes (+20 punts).

Salut mental en la infància i l’adolescència:  el percentatge de casos atesos en centres de salut mental municipals és del 7%.

Salut sexual i reproductiva: el 14,5% d’adolescents declaren no haver usat cap mètode anticonceptiu. La taxa de fecunditat és de 6 per cada mil adolescents i la d’interrupcions voluntàries de l’embaràs és del 13  per cada mil adolescents.

Addiccions: prop d’1 de cada 3 adolescents  fumen i  afirmen haver consumit cànnabis alguna vegada. I 3 de cada 4 als 15 i 16 anys  han tastat l’alcohol,  incrementant-se tots els consums  amb l’edat. 

Pobresa, exclusió i desigualtats

Desigualtats de renda entre els infants i adolescents de la ciutat: 10 vegades més renda entre el més ric i el més pobre i amb tendència a créixer.

Pobresa monetària: 29,5% d’infants i adolescents es troben en situació de pobresa moderada a la ciutat, un 8,5% sota el llindar de pobresa severa i 5,4% sota el llindar de pobresa extrema. Comparativament la ciutat té menys pobresa infantil i menys intensa que al conjunt de Catalunya.

Pobresa en el treball: 25% d’adults amb infants a càrrec viuen sota el llindar de pobresa.

L’habitatge, factor crític: un 15% de les llars amb infants pateixen sobrecàrrega de costos de l’habitatge.  

Les ajudes socials municipals, tret distintiu de la ciutat: el Fons 0-16 i les beques menjador  tenen un impacte significatiu en la reducció de la pobresa severa : Barcelona 4 vegades superior que a Catalunya. 

 

Comments are closed.