Entrades

Nou projecte d’aprenentatge-servei amb alumnes de 4t d’ESO

Estem molt contents de poder comptar un any més amb un grup de joves adolescents que faran el seu projecte de recerca d’aprenentatge-servei a la nostra entitat.

Són sis alumnes de 4t del centre educatiu La Salle. Aquest projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca entorn d’un tema escollit i acotat pels alumnes sota el guiatge del professorat, i en el nostre cas amb l’ajut i cooperació de les vocalies de Patrimoni i d’Educació de l’AVV d’Horta. Al llarg del projecte els i les alumnes han d’ésser capaços de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

El 13 de desembre hem tingut la primera reunió amb ells per parlar de contingut del seu projecte i ens han exposat qüestions entorn del concepte de patrimoni. La Llei del Patrimoni Cultural Català (LPCC 9/1993) el defineix com a “tots aquells  béns immobles o mobles, que tenen un valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic,  paleontològic,  etnològic,  documental,  bibliogràfic,  científic  o  tècnic,  mereixedors  d’una  protecció i d’una defensa especials” però el concepte de Patrimoni ha canviat actualment en el sentit que comporta conjuminar les  necessitats  de  creixement  amb  la  preservació  del  patrimoni,  dels  valors  històrics,  arqueològics, culturals, paisatgístics i dels recursos naturals, així com els valors socials i  d’identitat dels municipis.   

També hem parlat d’algunes de les amenaces que obren conflictes urbanístics i de Patrimoni: la progressiva substitució de sectors dels nuclis històrics per promocions privades d’obra nova; edificis catalogats on s’ha destruït tot l’interior conservant només les façanes, a causa d’un canvi d’ús; enderrocaments d’edificis per ruïna o abandonament; obertura de nous establiments sense considerar el valor patrimonial; privatització i venda de béns públics que formen part del Catàleg del Patrimoni. I com davant aquesta situació cal fer un crit d’alerta davant el progressiu deteriorament dels clàssics mecanismes de protecció que han format part de la cultura de la segona meitat del segle XX, condicionats per la pressió turística l’especulació immobiliària, i elaborar un cens dels conflictes actuals de patrimoni.

Hem pogut aclarir i distingir els conceptes Patrimoni Tangible i Patrimoni Intangible  i així els nois i noies han pogut anar prenent les primeres decisions:

1) es centraran en el barri d’Horta

2) el seu àmbit serà el patrimoni tangible del barri

3) la seva tasca serà col·laborar en la identificació d’espais, edificacions i elements de memòria històrica en perill de desaparició.

Comments are closed.