Entrades

Procés d’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana

El consistori barceloní ha obert la fase d’informació pública del Reglament de Participació Ciutadana. Com ja sabeu, es tracta de desenvolupar la Carta Municipal de Barcelona respecte a la participació ciutadana, i regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar i promoure aquesta participació en els processos de presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumptes d’interès municipal. Els principis del Reglament en període d’exposició són donar transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès comú, diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, accessibilitat universal, protecció de les dades de caràcter personal i rendició de comptes.

En aquest enllaç podeu consultar el projecte normatiu que se sotmet a la ciutadania per tal que puguem fer comentaris a l’articulat per contribuir a l’elaboració del document final. Aquest període d’informació pública finalitza el 25 de juliol.

Les noves normes de participació donen més protagonisme a la ciutadania, clarifiquen els canals de participació, impulsen un control més proper sobre l’acció dels representants polítics alhora que incorporen mecanismes de democràcia directa per assegurar la implicació i incidència de la ciutadania en les decisions de la ciutat.

Comments are closed.